Odhalenie porušenia duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo predstavuje kategóriu majetkových práv, ktoré sa vzťahujú na výtvory ľudskej mysle. 

ochrana porušenia duševného vlastníctva - asociácia súkromných detektívov

Koľko stojí odhalenie porušenia duševného vlastníctva?

Určenie ceny je komplexný proces. Výsledná suma závisí od viacerých faktorov:

  1. Zložitosť prípadu: Každý prípad je jedinečný a náročnosť môže výrazne kolísať, či už ide o identifikáciu falzifikátov na lokálnom trhu alebo o boj proti digitálnemu pirátstvu na medzinárodnej úrovni.

  2. Trvanie odhaľovania: Detektívna činnosť môže byť ukončená za niekoľko dní, zatiaľ čo iná si môže vyžadovať mesiace detailnej práce.

  3. Technológie a nástroje: Zvýšiť náklady môže aj to, ak je potrebné použiť špecifické digitálne nástroje.

Ako detektívna kancelária sme nielen vybavení na to, aby sme účinne zdokumentovali porušenie duševného vlastníctva, ale aj na to, aby sme následne vymáhali náhradu škody od osoby alebo subjektu, ktorý spáchal toto porušenie. Náhrada môže zahŕňať kompenzáciu za priame straty, morálnu ujmu a stratu zisku.

Dôsledky porušenia duševného vlastníctva

Porušenie práv duševného vlastníctva môže mať závažné finančné a reputačné dôsledky pre jeho držiteľov. Je nevyhnutné, aby tieto práva boli energicky a efektívne chránené. Naša služba poskytuje komplexné riešenia od dokumentácie porušenia až po právnu zastupiteľnosť, čím zabezpečujeme, že práva našich klientov sú dôsledne a profesionálne uplatňované.

Aké podklady budeme od vás potrebovať?

Doklady o vlastníctve

Klient by mal poskytnúť všetky relevantné dokumenty, ktoré dokazujú jeho vlastnícke práva k danému duševnému vlastníctvu ako:

  • Certifikáty o ochranných známkach
  • Patenty
  • Licenčné zmluvy
  • Autorské osvedčenia
  • Iné dokumenty

Dokumentácia o porušení:

Akýkoľvek dôkaz alebo dokumentácia, ktorá naznačuje alebo potvrdzuje porušenie – napríklad fotografie falzifikátov, webové stránky, reklamné materiály, či iné médiá, kde sa vyskytuje neoprávnené použitie. 

Alebo čisto iba podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.

Finančné údaje

Ak je to relevantné, klient by mal poskytnúť informácie o možných strate zisku alebo iných finančných stratách spojených s porušením. To môže zahŕňať predajné štatistiky, účtovné výkazy alebo odhady predpokladaných príjmov.

História komunikácie

Akákoľvek predchádzajúca komunikácia s podozrivou osobou alebo subjektom môže byť užitočná. To môže zahŕňať e-maily, listy, zmluvy alebo iné komuniké.

Očakávania klienta

Je dôležité, aby klient jasne definoval svoje očakávania a ciele v súvislosti s odhaľovaním a možnými následnými krokmi.

+ Ďalšie relevantné informácie

Tieto informácie a dokumenty sú základom pre úspešné odhalenie a riešenie prípadov porušenia duševného vlastníctva. Je dôležité, aby klient úzko spolupracoval s našou detektívnou kanceláriou a poskytol nám čo najviac informácií, aby sme prípad riešili čo najefektívnejšie.

Spoznajte našu detektívnu kanceláriu

Náš profesionálny tím nie je tvorený iba súkromnými detektívmi. Pracujú pre nás analytici, experti v IT sektore, právnici a iní špecialisti.

súkromní detektívi z odhalíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Naše členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov je zárukou vysokého štandardu a profesionality poskytovaných služieb.