Odhalenie podvodu

V súčasnom rýchlo sa meniacom svete je podvod jednou z najväčších hrozieb pre jednotlivcov, podniky i organizácie. Ako reakcia na túto výzvu ponúkame službu Odhalenie podvodu, ktorá sa špecializuje na odhaľovanie, dokumentovanie a predchádzanie podvodom.

odhalenie podvodu - súkromné očko

Koľko stojí odhalenie podvodu?

Cena sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu a je ovplyvnená množstvom individuálnych faktorov. Kým nie je možné stanoviť jednotnú cenu, možno identifikovať niektoré kľúčové elementy, ktoré ovplyvňujú konečnú sumu.

  1. Komplexnosť prípadu: Prípady sa líšia podľa ich zložitosti. Zatiaľ čo niektoré môžu vyžadovať len základné online vyšetrovanie, iné môžu zahrňovať medzinárodný výskum, hĺbkové finančné analýzy alebo rozsiahle terénne vyšetrovanie.

  2. Trvanie vyšetrovania: Dlhodobé odhaľovanie si môže vyžadovať vyššie náklady vzhľadom na časový záväzok našich detektívov a použité zdroje.

  3. Počet detektívov: V závislosti od prípadu môže byť potrebný tím detektívov alebo len jednotlivec. Viacerí detektívi môžu zvýšiť náklady, ale zároveň môžu urýchliť odhalenie podvodu.

  4. Analýza a konzultácie s odborníkmi: V zložitých prípadoch môže byť nevyhnutné konzultovať prípad s externými odborníkmi, ako sú napríklad forenzní účtovníci, právnici alebo IT špecialisti.

Konečná cena bude vždy závisieť na konkrétnych okolnostiach prípadu a vyššie uvedených faktoroch. Preto je nevyhnutné, aby klienti konzultovali svoje potreby s našou kompetentnou osobou. Konzultácia je spoplatnená sumou 100 EUR.  

Ak máte záujem o detailné monitorovanie aktivity osoby, detektívna služba „Sledovanie osôb“ môže byť tým správnym riešením.

Najčastejšie typy podvodov

Detektívna služba Odhalenie podvodu je nástrojom v boji proti rôznym formám podvodnej činnosti, s ktorými sa mnohí z nás môžu v súčasnosti stretnúť. S narastajúcim počtom technológii a komplexnosťou elektronických transakcií je dnes riziko podvodu väčšie ako kedykoľvek predtým.

Jedným z najčastejších podvodov, s ktorými sa stretávame, sú podnikateľské podvody. V tomto segmente sa môžeme stretnúť s falošnými transakciami, kde firma vykazuje nereálne príjmy či náklady, alebo s nafúknutými faktúrami, kde dodávateľské firmy účtujú za služby alebo produkty, ktoré neboli nikdy poskytnuté. 

Ďalším obľúbeným cieľom podvodníkov je sektor poistného biznisu. V podvodoch s poistením môže ísť o falšovanie alebo nadsadzovanie škôd po poistnej udalosti, či už ide o nehody, požiare alebo iné škodové udalosti. Často sa stretávame aj s fiktívnymi zdravotnými stavy alebo zraneniami, ktoré majú za cieľ získať od poistných spoločností neoprávnené odškodnenie.

V súkromnej sfére naši detektívi riešia manželské alebo partnerské podvody, kde jeden z partnerov skrýva svoje skutočné príjmy, majetok alebo dlhy pred svojim partnerom či manželom/manželkou, často s úmyslom získať výhodnejšie podmienky pri rozvodovom konaní alebo pri dedičských sporoch.

Postup pri odhaľovaní podvodu:

Konzultácia s klientom

Prvý krok spočíva vo vzájomnej komunikácii medzi detektívom a klientom, aby sa získala jasná predstava o podozreniach a dostupných informáciách.

Predbežný prieskum

Pred samotným vyšetrovaním je dôležité zhodnotiť dostupné dôkazy, svedkov a prípadné stopy.

Zhromažďovanie dôkazov

Detektív využíva rôzne metódy a nástroje na zhromažďovanie dôkazov, či už ide o finančné transakcie, písomné dokumenty, videá, fotografie alebo svedecké výpovede.

Technologická analýza

V prípade digitálnych alebo online podvodov sa často využíva forenzná analýza elektronických zariadení, sledovanie digitálnych stôp a iné technické metódy.

Vyhodnotenie dôkazov

Po zhromaždení všetkých potrebných informácií sa dôkazy analyzujú a interpretujú v kontexte prípadu.

Predloženie výsledkov klientovi

Klientovi sa poskytne komplexný prehľad o zistených faktoch, dôkazoch a odporúčaniach pre ďalší postup.

Odhalenie podvodu je súčasťou ochrany proti finančným stratám a reputačným škodám. Vďaka odbornej príprave, skúsenostiam a moderným nástrojom sme schopní efektívne a diskrétne odhaliť rôzne typy podvodov a poskytnúť klientom neoceniteľné informácie a dôkazy, ktoré môžu byť kľúčové pre ich osobnú či podnikateľskú ochranu.

Spoznajte našu detektívnu kanceláriu

Náš profesionálny tím nie je tvorený iba súkromnými detektívmi. Pracujú pre nás analytici, experti v IT sektore, právnici a iní špecialisti.

súkromní detektívi z odhalíme

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Naše členstvo v Slovenskej Asociácií Súkromných Detektívov je zárukou vysokého štandardu a profesionality poskytovaných služieb.